หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ประจำหลักสูตร ติดต่อคณะ บริการวิชาการแก่สังคม
หน้าแรกคณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์   >   สาขาวิชาที่เปิดสอน   >   สาธารณสุขศาสตร์
 
สาขาวิชาที่เปิดสอน
คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
สาธารณสุขศาสตร์
 
สาธารณสุขศาสตร์
  • แนะนำสาขา
  • ข้อมูลหลักสูตร
  • แนวทางประกอบอาชีพ
คลิกแถบเมนู ข้อมูลหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรวิชา
แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา  
 ระดับการศึกษา  : ป.ตรี 4 ปี
 คณะ  : สาธารณสุขศาสตร์
 สาขาวิชา  : สาธารณสุขศาสตร์

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 31
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
001001  Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
001002  Society and Economic
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
001003  Human and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
001004  Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
001005  General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
001006  Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
1 (0-2-1)
001007  Introduction to Jurisprudence
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
001008  Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
001009  Thailand's Political History
 ประวัติศาสตร์และระบอบการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
001010  Thai Politics and Goverment
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
001011  Human Relation
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
001012  Thai Study
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
002001  Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
002002  Study Fundamentals and Report Writing
 การค้นคว้าและการเขียนรายงาน
3 (3-0-6)
002003  English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
002004  English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
002005  English for Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
002006  English Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
002007  Chinese I
 ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
002008  Chinese II
 ภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
002009  Japanese I
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
002010  Japanese II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
002011  English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
002012  English IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
003001  General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
003002  Introduction to statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
003003  Human and Biological Sciences
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-6)
003004  Environmental Sciences
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
003005  Sciences and Technology
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
003006  Introduction to Computer and Information Systems
 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเบื้องต้น
3 (2-2-5)

 1.4   กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
004001  Ballroom Dance
 ลีลาศ
1 (0-2-1)
004002  Basketballs
 บาสเกตบอล
1 (0-2-0)
004003  Volleyball
 วอลเลย์บอล
1 (0-2-0)
004004  Football
 ฟุตบอล
1 (0-2-0)
004005  Petanque
 เปตอง
1 (0-2-0)
004006  Badminton
 แบดมินตัน
1 (0-2-0)
004007  Thai Classical Music
 ดนตรีไทย
1 (0-2-0)
004008  Western Music
 ดนตรีสากล
1 (0-2-0)
004009  Recreation for Health
 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 89
 2.1   กลุ่มวิชาแกน หน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
500001  General Physics
 ฟิสิกส์ทั่วไป
3 (3-0-6)
500003  General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-6)
600001  Biology
 ชีววิทยา
3 (3-0-6)
600002  Principles of Biochemistry
 หลักชีวเคมี
3 (2-2-5)
600003  Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (2-2-5)
600004  Public health Parasitology
 ปรสิตวิทยาในทางสาธารณสุข
3 (2-2-5)
600005  Principles of Public Health
 หลักการสาธารณสุข
3 (3-0-6)
600006  Human Anatomy and Physiology
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์
3 (2-2-5)
600007  Biostatistics
 ชีวสถิติ
3 (3-0-6)
600008  Introduction to Pharmacology
 เภสัชวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 47
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
611001  Behavioral Science in Public Health
 พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข
3 (2-2-5)
611002  Epidemiology
 วิทยาการระบาด
3 (3-0-6)
611003  Health Education
 สุขศึกษา
2 (2-0-4)
611004  Environmental Health
 อนามัยสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
611005  Public Health Nutrition
 โภชนาศาสตร์สาธารณสุข
3 (2-2-5)
611006  Public Health Environmental Laws
 กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
611007  Community Health
 สุขภาพชุมชน
3 (2-2-5)
611008  Occupational Health and Work Safety
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
3 (2-2-5)
611009  Public Health Management information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสาธารณสุข
3 (2-2-5)
611010  Health Promotion
 การสร้างเสริมสุขภาพ
3 (3-0-6)
611011  Health Care for Aging
 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)
611012  Primary Care Management
 การจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ
2 (1-2-3)
611013  Community Mental Health
 สุขภาพจิตชุมชน
2 (2-0-4)
611014  Reproductive Health
 อนามัยการเจริญพันธุ์
2 (2-0-4)
611015  Public Health Administration
 การบริหารงานสาธารณสุข
3 (3-0-6)
611016  Consumer Protection in Public Health
 การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข
3 (2-2-5)
611017  Prevention and Control Infectious Diseases and Non-Infectious Diseases
 การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
612001  Holistic Health Care
 การดูแลสุขภาพองค์รวม
3 (2-2-5)
612002  Family Health
 อนามัยครอบครัว
2 (2-0-4)
612003  Dental Health
 ทันตสุขภาพ
2 (2-0-4)
612004  Accidents and Diasters
 อุบัติเหตุและอุบัติภัย
2 (2-0-4)
612005  Sexuality Education
 เพศศึกษา
2 (2-0-4)
612006  Food Sanitation
 การสุขภิบาลอาหาร
2 (2-0-4)
612007  Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine
 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
2 (1-2-3)
612008  Maternal and Child Health Care
 การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก
2 (2-0-4)
612009  Leadership and Health Team Development
 ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีมงานสุขภาพ
2 (2-0-4)
612010  Home Health Care
 การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
2 (1-2-3)
612011  Health Impact Assessment
 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
2 (2-0-4)
612012  Seminar in Public Health
 สัมมนาสาธารณสุข
2 (1-2-3)
612013  Health Counseling
 การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ
2 (1-2-3)
612014  Planning and Evaluation in Health Program
 การวางแผนและการประเมินโครงการสุขภาพ
2 (2-0-4)
612015  Research Methodology of Public Health
 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
3 (2-2-5)
612016  Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-12-6)
612017  Internship
 การฝึกปฎิบัติงาน
6 (0-12-6)
612018  Public Health Project
 โครงงานสาธารณสุข
6 (0-12-6)
...

 

 
 

ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นักศึกษาปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
โครงการสหกิจ
การจัดการความรู้(KM)
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

CheQa Online

วิทยุออนไลน์
 
ติดต่อ-สอบถาม
0-2432-6101-5
Line งานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 © Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.